قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی

 

رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت پیش نیاز

سریعا به حذف آن اقدام نموده و در غیر اینصورت گروه در هر زمان از تحصیل اقدام به

حذف آن دروس خواهد کرد.

                                                          گروه کارشناسی دانشکده حقوق

/ 0 نظر / 3 بازدید