بخشنامه

 

 

بسمه تعالی

 

روسای محترم دانشکده ها

سلام علیکم

احتراماً ؛ پیرو نامه های شماره 88146484 مورخ 8/11/88 و 90061068 مورخ 19/5/90 ، منضم به آئین نامه " ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان نامه ها " ( تصویر آئین نامه پیوست ) ، خواهشمند است دستور فرمائید دقت لازم جهت رعایت دقیق مفادبندهای مطروحه زیر بعمل آید :

1 - نظر به مفاد ماده 3 آئین نامه مذکور، نشانی عهده دار مکاتبات Corresponding Author))          می بایست واحدتهران مرکز و به نام دانشجو بوده و نویسنده اول به نام استاد راهنما (در صورتی که استاد راهنما عضو هیات علمی این واحد باشد) در غیر اینصورت نویسنده اول دانشجو می باشد .

2 -  طبق مفاد ماده 2 بخشنامه فوق الذکر، در جلسه دفاع از پایان نامه حداکثر نمره ارزیابی پایان نامه  18 نمره بوده که می بایست فرم شماره 1 ( پیوست ) تکمیل و دو نمره از بیست نمره مذکور که به مقاله اختصاص دارد به هنگام ارائه پذیرش مقاله توسط دانشجو در فرم شماره 2 ( پیوست ) منظور گردد . بدیهی است دانشجو موظف است حداکثر 6 ماه پس از دفاع( نداشتن مشکل نظام وظیفه ) با مجوز دانشکده و تا یکسال با مجوز معاونت پژوهشی واحد نسبت به پذیرش یا چاپ مقاله اقدام نماید . ضمناً فرم ب دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه خود شده اند ، پس از برگزاری جلسه دفاع ارسال تا نسبت به حذف دانشجو از ظرفیت استادان راهنما و مشاور اقدام گردد .

3 – اطلاع رسانی لازم درخصوص فرآیند داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد ( موارد ذکر شده در بخشنامه شماره 90041026 مورخ 6/4/91 ) در بوردهای پژوهشی و گروه های آموزشی انجام پذیرد .

4 – اعتبار سنجی ارزش مقالات و تخصیص نمره می بایست توسط اساتید راهنما ، مشاور ، مدیرگروه و مدیر پژوهش دانشکده انجام پذیرفته و سپس در فرم شماره 2 منظور گردد .

 

     دکتر حمیدرضا رحیمی

                  معاون پژوهش و فناوری

 

/ 0 نظر / 4 بازدید