برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 93-92

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 93-92 دانشکده حقوق

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

ورودی

ساعت

10-8

12-10

14-12

16-14

حقوق

92/06/09

88-64

 

****

 

 

 

 92/06/09

89

 

 

 

*** 

 

92/06/10 

90

 ***

 

 

 

 

92/06/10  

91 

 

 

***

 

برنامه زمانبدی حذف اضافه واحد و متاخرین دانشکده حقوق نیمسال اول 93-92

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

ورودی

ساعت

10-8

12-10

14-12

16-14

حقوق

92/06/25

 متاخرین و میهمانان

 

 

 

 ****

 برنامه زمانبدی حذف اضافه واحد و متاخرین (کارشناسی و ارشد ) دانشکده حقوق نیمسال اول 93-92

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

91-64 ورودی

از ساعت 8 صبح تا 12 شب

8-24

8-24

8-24

8-24

حقوق

92/07/02

 حذف اضافه

       ×

 ×

× 

×

 

تاریخ انتخاب واحد

91-64 ورودی

                     از ساعت 01/12  شب تا 8 صبح

24-08

24-08

24-08

24-08

 //

92/07/03

 حذف اضافه

       ×

 ×

× 

×

/ 0 نظر / 3 بازدید