جدول نتایج فعالیت پژوهشی مورد انتظار از دانشکده حقوق در سال 1389

فعالیتهای پژوهشی

سال 1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تهیه و تدوین :

حوزه معاونت پژوهشی

فروردین 1389

جدول نتایج فعالیت پژوهشی مورد انتظار از دانشکده حقوق در سال 1389

شاخص ها

نوع مقاله

حقوق

شاخص تخصصی

مقالات ISI

15

شاخص تخصصی

مقالات علمی پژوهشی

15

شاخص تخصصی

مقالات علمی ترویجی

20

شاخص تخصصی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی

2

شاخص تخصصی

طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی

5

شاخص تخصصی

تالیف و ترجمه کتاب

10

شاخص تخصصی

انتشار فصلنامه و مجلات علمی

-

شاخص تخصصی

فرصت های مطالعاتی

4

شاخص عمومی

برگزاری کرسی های نظریه پردازی

1

شاخص عمومی

برگزاری همایش هاس بین المللی

1

شاخص عمومی

برگزاری همایش های ملی

2

شاخص عمومی

/ 0 نظر / 5 بازدید