برنامه امتحانی آزمون جامع دانشجویان مقاطع دکتری اول 94-93

 

نام گروه

نام رشته

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نوع امتحان

1

 حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق کیفری جرم شناسی

حقوق کیفری عمومی شناسی دکتر شامبیاتی

20/08/93

 

13الی15

کتبی

2

 

 

حقوق کیفری عمومی شناسی دکتر شامبیاتی

27/08/93

13الی15

شفاهی

3

 

 

حقوق کیفری اختصاصی1      دکتر ولیدی

20/08/93

15.30 الی 17.30

کتبی

4

 

 

حقوق کیفری اختصاصی 1     دکتر ولیدی

27/08/93

15.30 الی 17.30

شفاهی

5

 

 

جرم شناسی نظری

دکتر نجفی توانا

21/08/93

8 الی 10

کتبی

6

 

 

جرم شناسی نظری

دکتر نجفی توانا

28/08/93

8 الی 10

شفاهی

7

 

 

متون حقوقی

دکتر افراسیابی

21/08/93

10.30 الی 12.30

کتبی

8

 

 

متون حقوقی

دکتر افراسیابی

28/08/93

10.30 الی 12.30

شفاهی

9

 

 

فقه استدالی 1

دکتر شکاری

21/08/93

14 الی 16

کتبی

10

 

 

فقه استدالی 1

دکتر شکاری

28/08/93

14 الی 16

شفاهی

/ 0 نظر / 50 بازدید