قابل توجه اساتید محترم ودانشجویان گرامی

قابلتوجه اساتید محترمودانشجویان گرامی

فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره 13 چاپ شد.این مجله شامل مقالاتی به شرح ذیل می باشد:

 

 

ردیف

 

عنوان مقاله

نویسنده /نویسندگان

 

1-

 

جرم توطئه و تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

آقای محمود بولاغ

 

 

2-

بررسی ساختار کمیسیون اروپایی هواپیمایی کشوری و ارتباط آن با با سایر نهادهای حقوق هوایی

دکتر مصطفی تقی زاده انصاری

 

3-

 

نظارت بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران

دکتر بابک درویشی

 

 

4-

 

مطالعه ی تطبیقی مقررات مربوط به شرط فعل در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه

 

دکتر عبد الرسول دیانی

 

5-

رابطه ی شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های در بردارنده ی توسل به زور

دکتر حسینقلی رستم زاد-سمیرا محسن پور

 

6-

 

 

حمایت کیفری از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (جرم انگاری و ضمانت اجرا)

آقای محمد رضا ساکی

 

7-

 

 

بررسی صلاحیت ها و اختیارات رییس کشور در انگلستان، فرانسه،آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

 

آقای حمید شش گل

 

8-

 

 

نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حق استعفا

خانم هااعظم

عدالتجو وهدیه موسوی

 

دانشجویان متقاضی دریافت مجله به دفتر فصلنامه در طبقه پنجم مراجعه فرمایید.

 

پژوهش دانشکده حقوق

/ 0 نظر / 37 بازدید