راهنمای اساتید و دانشجویان محترم جهت استفاده از کتابخانه دیجیتال

١- کلیه  اساتید و دانشجویان  از طریق سایت های اینترنت دانشکدهها توانایی دسترسی به سایت محتویات کتابخانه دیجیتال را دارند.

2- دستیابی به کتابخانه دیجیتالی از طریق دریافت اکانت کاربری و استفاده در خارج از دانشکدهها فقط مختص اساتید و دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشدی است که پایان نامه اخذ نموده اند و دارای مقاله علمی پژوهشی می­باشد.

3- کاربرانیکه درخواست اکانت دارند می باید با مراجعه  به سایت  کتابخانه دیجیتال به آدرس http://www.digitallibraryplus.com  نسبت به رجیستر کردن خود اقدام نمایند.

توجه :

 الف )رجیستر شدن می بایست از طریق سیستمهای متصل به سایت کتابخانه دیجیتال در دانشکده ها صورت پذیرد.

ب)جواب فیلد  Profession  برای اساتید فقط بر اساس انتخاب یکی از آیتم های (professor assocatie professer, assistance profesoor)  خواهد بود.

ج) دانشجویان  دکتری و ارشد جهت فیلد Username خود می باید حتماً شماره دانشجویی جاری و فعال خود در مقطع تحصیلی فعلی را انتخاب نمایند .

د)دانشجویان ارشدی که دارای مقاله علمی و پژوهشی هستند و واحد پایان نامه را اخذ نموده اند به مدت 2 ماه  و در صورت تمدید پایان نامه به مدت 1 ماه  در صورت تقاضای کتبی مجدد اکانت کاربری خواهند داشت.

ه)فقط در صورت تکمیل و ارسال  فرم درخواست پیوست به همراه کپی برگه تاییدیه انتخاب واحد ترم جاری دانشجو ممهور به مهر مالی به دفتر فن آوری اطلاعات  اکانت کاربری فعال خواهد شد.

4- از دراختیار گذاشتن نام کاربری و پسورد خود به غیر خودداری نموده زیرا استفاده همزمان دونفر از یک نام کاربری موجب ابطلال نام کاربری مزبور خواهد گردید.

5- در صورت نیاز جهت راهنمایی بیشتر به مسئول سایت اینترنت دانشکده خود مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 4 بازدید