برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 93-92 دانشکده حقوق ارشد ورودی 92

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 93-92 دانشکده حقوق ارشد ورودی 92

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

ورودی

ساعت

8.30

12.30

 روز

 

جزا

92/06/19

92

خواهران 

براداران

 سه شنبه

 

 بین الملل

 92/06/19

92

خواهران

براداران 

 سه شنبه

 

 خصوصی

92/06/20 

92

خواهران

براداران

 چهارشنبه

 

 عمومی

92/06/20 

92

خواهران

برادران

چهارشنبه 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید