قابل توجه دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد دانشکده حقوق

اولویتهای پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور

1-  سنجش نوع – میزان و علل فساد در سازمان ها و شرکتت های دولتی.

2-  بررسی روش های کشف رشوه دهی و رشوه گیری در سازمان ها و  چگونگی یشگیری از آن .

3-  مطالعه  و بررسی آسیب های موجود در نظام نظارتی کشور.

4-  بررسی راهکارهای تقویت ساختارهای نظارت درون سازمانی ( نظارت دورن سیستمی ).

5-  ارزیابی عملکرد دستگاه های نظارتی در مبارزه با مفاسد و راههای تقویت نقش آفرینی آنها ( در مبارزه با مفاسدی همانند: پولشویی- زمین خواری و....).

6-  شناخت الگوهای مناسب برای انتخاب هیات های بازرسی جهت مامموریت های محوله.

7-  بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذار شده طی پنج سال اخیر.

8-  بررسی حوزه های تداخل وظایف و ماموریت های سازمان های نظارت کننده درقوانین و رفع این تعارضات.

9-  بررسی و ارزیابی ملاک ها و روش های انتخاب مدیران در دستگاهها و سازمان های اداری.

10- بررسی و ارزیابی قوانین مجازات در رابطه با فساد اداری و مقایسه آن با قوانین کشورهای مختلف .

11- تدوین و سنجش شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان ها.

12- بررسی نقاط قوت و ضعف عضویت مدیران دولتی در هیات  مدیره های  متعدد شرکت های دولتی .

13- شناخت موانع و راهکارهای توسعه و توانمندسازی سازمان های غیردولتی درنظارت بر سازمانهای دولتی و عمومی.

14- تجمیع و تدوین تجارب مدیران و بازرسان از فرایند نظارت و بازرسی از سازمان ها و شرکت های دولتی.

15- مطالعه تطبیقی کارایی و اثربخشی روش های بازرسی محسوس ( برنامه ای و موردی) و نامحسوس از دستگاهها و سازمان ها.

16- بررسی تطبیقی تعامل میان مطبوعات و رسانه ها با سازمان های نظارت کننده درایران و سایر کشورها.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید