قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده حقوق

 

دانشجویانی که درس بزهکاری اطفال ١  را اخذ نموده اند جهت اخذ درس بزهکاری

اطفال ٢  به گروه کارشناسی مراجعه نمایند. گرفتن درس بزهکاری اطفال ١ و٢ با هم

الزامی است.

                    

                                                                      دفتر گروه کارشناسی

/ 0 نظر / 3 بازدید