زمانبندی و انتخاب واحد 1-92-91

قابل توجه :

    دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

       زمانبندی و انتخاب واحد از طریق سایت واحد تهران مرکز به شرح می باشد

ورودی

ساعت

87-64

10-8

88

12-10

89

14-12

90

16-14

      واز ساعت 16 تا 8 صبح روز 20/06/91 کلیه ورودیها میتوانند انتخاب واحد نمائید

    زمان انتخاب واحد متاخرین و دانشجویان انتقالی و مهمان

91/07/05 دانشکده حقوق و کلیه دانشکده ها 06/07/91 

و زمان حذف اضافه واحد 11/07/91 می باشد  

/ 0 نظر / 4 بازدید