قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده حقوق

 

اطلاعیه خیلی مهم

 

نظر به اینکه اخیراٌ مشاهده شده است افراد  سودجو تحت  عناوین « نگارش پایان نامه » « راهنمایی و مشاوره در خصوص پایان نامه » مبادرت به اخذ وجه از دانشجو و فروش تمام یا قسمتی از پایان نامه می نمایند بدینوسیله اعلام می گردد چنانچه تحت هر عنوانی از زمان تصویب موضوع پایان نامه تا زمان دفاع و حتی پس از دفاع و فارغ التحصیلی مشخص شود که تمام و یا حتی بخشی از پایان نامه  توسط افراد مذکور تهیه گردیده و یا به نوعی حاصل کار افراد مذکور می باشد این امر تقلب تلقی گردیده چنانچه این اقدام قبل از دفاع و یا فارغ التحصیی دانشجو مشخص شود طبق مقررات آئین نامه انضباطی تقلب محسوب و نمره 25/0 برای دانشجو لحاظ خواهد شد و چنانچه این امر بعد ازفارغ التحصیلی مشخص شود ضمن باطل شدن جلسه دفاع مراتب جهت اقدام قانونی به مراجع ذیربط در دانشگاه  منعکس خواهد شد.

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

/ 0 نظر / 4 بازدید