قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی که در نیمسال دوم ٨٩-٨٨

با آقای دکتر مالکی درس سمینار را داشته اند دعوت می شود جهت مصاحبه از ساعت

 ١۴ لغایت ١۶ روز چهارشنبه مورخ ٢٨/٧/٨٩ در محل دفتر ریاست دانشکده حضور بهم

رسانند.

/ 0 نظر / 4 بازدید