اطلاعیه مهم گروه کارشناسی حقوق

 

اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تاریخ امتحان درس تفسیر موضوع قرآن از تاریخ

 ٧/۶/٨٨به تاریخ سه شنبه ١٠/۶/٨٨ ساعت ٣٠/٨ صبح تغییر

یافته است .

 

                                                                                                              گروه کارشناسی حقوق

                                                                                                                   

/ 0 نظر / 5 بازدید