دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٧/٢٥

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی که در نیمسال دوم ٨٩-٨٨

با آقای دکتر مالکی درس سمینار را داشته اند دعوت می شود جهت مصاحبه از ساعت

 ١۴ لغایت ١۶ روز چهارشنبه مورخ ٢٨/٧/٨٩ در محل دفتر ریاست دانشکده حضور بهم

رسانند.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :