برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی نیمسال اول 90-89 ورودیهای جدید
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱   کلمات کلیدی:

شنبه مورخ ٢٧/۶/٨٩  خواهران ( صبح ) و برادران ( بعد از ظهر )

یکشنبه مورخ ٢٨/۶/٨٩ برادران ( صبح ) و خواهران ( بعد از ظهر )

دانشجویان محترم : قبل از شروع ثبت نام به نکات ذیل توجه فرمائید:

١- دفترچه راهنمای ثبت نام را از اداره ثبت نام اخذ و نسبت به تکمیل آن اقدام نمائید.

٢- دانشجویانیکه هنوز موفق به اخذ اصل مدرک پیش دانشگاهی نشده اند و فقط

گواهی موقت پیش دانشگاهی را همراه دارند جک یا سفته به مبلغ ۵٠٠٠٠٠٠ ریال را

تهیه و به امور مالی دانشکده تحویل نمائید.

٣- تصویر اصل مدرک پیش دانشگاهی را به اداره پست جهت تاییدیه تحصیلی تحویل و

در ازای آن رسید پستی را دریافت و به اداره ثبت نام تحویل نمائید.

۴- واریز مبلغ ۵۵٠٠٠٠ ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به حساب ۴٨/۶۴۴٠٩٨ بانک

ملت قابل واریز در کلیه شعب .

اداره ثبت نام دانشکده حقوق