دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٧/۱۸

عنوان پایان نامه

بررسی نظریه ابزار گرایی از حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر افراسیابی

استاد مشاور

دکتر مهدوی ثابت نجفی توانا

استاد داور

 دکتر  فاضلی- کوشا رحمدل
استاد ناظر

دکترنوروزی

 دانشجودکتری

فهیم مصطفی زاده

تاریخ دفاع

 94/08/09   شنبه   /  ساعت 10:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-
دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :