زمان نبدی ثبت نام برای ورودی 94
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٤  کلمات کلیدی:

مقطع

ساعت30/11تا 30/12و30/13تا16

ساعت

30/8 تا30/11

 

تاریخ

 

روز

 

دکترا

حقوق خصوصی-حقوق عمومی

خواهر

حقوق خصوصی حقوق عمومی

برادر

21/6/94

شنبه

دکترا

حقوق کیفری و جرم شناسی-حقوق بین الملل عمومی

خواهر

 

حقوق کیفری و جرم شناسی -حقوق بین الملل عمومی

برادر

 

22/6/94

یکشنبه

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی- حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل

خواهر

حقوق خصوصی حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل

برادر

 

 

23/6/94

دوشنبه

 

کارشناسی ارشد

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی _حقوق بین الملل

خواهر

حقوق جزا وجرم شناسی حقوق بین الملل

برادر

24/6/94

سه شنبه

کارشناسی

 

 

حقوق

خواهر

حقوق

برادر

25/6/94

چهار شنبه