شرایط پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۸   کلمات کلیدی:

شرایط پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد:

 دانشجویان موظفندمقالات خود را فقط زیر نظر استاد راهنمای خود تنظیم نمایند.

چنانچه استاد راهنما عضو هیئت علمی دانشکده می باشد نویسنده اول نام استاد و نویسنده دوم نام دانشجو ثبت گردد ولی اگر استاد راهنما غیر از اساتید هیئت علمی دانشکده بود نام دانشجو به عنوان  نویسنده اول ثبت و نام استاد به عنوان نویسنده دوم قید گردد.

دانشجو موظف است مقاله تنظیمی خود را به استاد راهنما ارائه و چنانچه نیاز به انجام ویرایش دارد مقاله را زیر نظر استاد مربوطه اصلاح نماید.

پس از انجام اصلاحات مقاله، دانشجو نسبت به اخذ نامه از استاد مبنی بر اینکه مقاله با هماهنگی ایشان تنظیم و از نظر ایشان فاقد ایراد شکلی و محتوایی می باشد اقدام و نامه مربوطه را به همراه چک پرینت خود به دفتر فصلنامه ارایه دهد.

چک پرینت مقاله با فرمت استاندارد تعریف شده توسط کارشناس فصلنامه چک می شود و چنانچه از نظر شکلی ایرادی داشته باظد باید توسط دانشجو مرتفع و در نهایت پس از رفع ایرادات شکلی پرینت نهایی بعلاوۀ CD در فرمت Word به همراه نامه استاد راهنما  به کارشناس  دفتر فصلنامه تحویل می گردد.لازم یه ذکر است فونت مقاله B LOTUS و سایز آن برای عنوان اصلی 16، تیتر 14 و متن مقاله 12 می باشد.سایر شرایط مقاله در فرم شرایط چاپ مندرج در صفحات اولیه فصلنامه قید شده است.

در نهایت دانشجو میبایست نسبت به تکمیل فرم تعهد در دفتر فصلنامه اقدام نماید.