اطلاعیه مهم گروه کارشناسی حقوق
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۸   کلمات کلیدی:

 

اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تاریخ امتحان درس تفسیر موضوع قرآن از تاریخ

 ٧/۶/٨٨به تاریخ سه شنبه ١٠/۶/٨٨ ساعت ٣٠/٨ صبح تغییر

یافته است .

 

                                                                                                              گروه کارشناسی حقوق