دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٩/۱٢

کلیه دانشجویان حقوق خصوصی که در نیمسال دوم تحصیلی    91-90 با آقای دکتر مالکی درس سمینار داشته اند و در جلسه قبلی تعیین جهت دفاع حاضرنشده اندمی توانندحداکثر تا1 /10/91 در یکی از ساعات اداری جهت ارائه و دفاع از سمینار به دفتر رئیس دانشکده مراجعه نمایند

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :