دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۳٠

حقوق جزا -  عمومی    شنبه 01/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    شنبه 01/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                     شنبه 01/07/91 ساعت 15– 30/13  خواهران

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 خصوصی- بین الملل    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

حقوق جزا -  عمومی    دو شنبه 03/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                   دوشنبه 03/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    دو شنبه 03/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :