زمانبندی و انتخاب واحد 1-92-91 ارشد حقوق ورودی های 91
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳٠   کلمات کلیدی:

حقوق جزا -  عمومی    شنبه 01/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    شنبه 01/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                     شنبه 01/07/91 ساعت 15– 30/13  خواهران

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 خصوصی- بین الملل    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

حقوق جزا -  عمومی    دو شنبه 03/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                   دوشنبه 03/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    دو شنبه 03/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------