دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/٥

 

دانشجویانی که درس بزهکاری اطفال ١  را اخذ نموده اند جهت اخذ درس بزهکاری

اطفال ٢  به گروه کارشناسی مراجعه نمایند. گرفتن درس بزهکاری اطفال ١ و٢ با هم

الزامی است.

                    

                                                                      دفتر گروه کارشناسی

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :