دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۳

 

رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت پیش نیاز

سریعا به حذف آن اقدام نموده و در غیر اینصورت گروه در هر زمان از تحصیل اقدام به

حذف آن دروس خواهد کرد.

                                                          گروه کارشناسی دانشکده حقوق

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :