دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٩/٩

کلیه دانشجویان که در نیمسال اول ٩٠-٨٩ تقسیط شهریه انجام دادند و متقاضی دریافت

وام بلند مدت شهریه می باشند جهت تبدیل تقسیط شهریه ترم جاری به وام بلندمدت

آموزش عالی می توانند به اداره خدمات دانشجویی دانشکده مراجعه و نسبت به

دریافت و تکمیل فرم های وام بلندمدت برابر مقررات و در مدت زمان مقرر اقدام نمایند.

مهلت زمان جهت تبدیل تقسیط به وام بلندمدت آموزش عالی حداکثر تا تاریخ ١٠ آذر

ماه سال ١٣٨٩ خواهد بود.

 

صندوق رفاه دانشجویان واحد تهران مرکزی

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :