امور اداری و روابط عمومی

  (مدیر امور اداری و روابط عمومی)

- آقای عظیمی نیکو

     دبیرخانه

      (کارشناسان دبیرخانه)

- خانم افاضلی و خانم مشرفی

        تاسیسات

(کارشناس تاسیسات)

آقای قنبری