-  سرپرست دفتر فرهنگ

 آیت الله سید جواد مرعشی

-        مسئول کانون قران و عترت خواهران

 خانم محسنی

مسئول کانون قران و عترت برادران

   آقای مرزیانی نژاد

-       کارشناس فرهنگی

    خانم پورمنصور