(مدیر پژوهش)

 خانم محمودی

-       فصلنامه تخصصی تحقیقات حقوقی آزاد

(مدیر فصلنامه)

آقای دکتر سلیمی

(کارشناس امور فصلنامه)

 خانم ترابی 

    -  سایت آموزشی و اینترنتی

(مسئول سایت)

 آقای خلعت آبادی

-        خدمات کامپیوتری

(مسئول خدمات کامپیوتری) 

 خانم رستگار

(کارشناس خدمات کامپیوتری) 

 آقای کنشلو

-        کتابخانه

(مسئول کتابخانه)

 خانم  روحی

(کارشناسان)

آقای میرزانصیری و آقای امیری

-        انتشارات

(مسئول انتشارات)

 آقای رجبی

-        امور پایان نامه ها

(کارشناس امور پایان نامه ها) 

خانم طاهری