تعداد کل جلد کتاب : 20178

 

تعداد کتب فارسی  : 17541

 

تعداد کتب خارجی : 1490

 

تعداد کتب عربی   : 1147

 

 

تعداد عنوان کتاب فارسی : 5460

 

تعداد عنوان کتاب خارجی : 1311

 

تعداد عنوان کتاب عربی   : 327

 

 

تعداد جلد کتب مرجع فارسی : 1210

 

تعداد جلد کتب مرجع خارجی: 94

 

تعداد جلد کتب مرجع عربی  : 1139

 

 

تعداد عنوان کتب مرجع فارسی : 740

 

تعداد عنوان کتب مرجع خارجی: 78

 

تعداد عنوان کتب مرجع عربی  : 320

 

 

تعداد عناوین نشریات فارسی که مشترک هستید : 8

 

تعداد جلد  نشریات فارسی که مشترک هستید     : 440

 

 

تعداد کل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد : 2124

 

تعداد کل پایان نامه های گرایش حقوق خصوصی : 706

 

تعداد کل پایان نامه های گرایش حقوق جزاوجرم شناسی : 718

 

تعداد کل پایان نامه های گرایش حقوق بین الملل : 392

 

تعداد کل پایان نامه های گرایش حقوق عمومی : 308

 

 

نوع سیستم نرم افزاری کتابخانه ای : شبکه

 

 

تعداد کامپیوتر موجود در کتابخانه : 6

 

 

وضعیت اتصال به اینترنت : متصل است .

 

 

نحوه جستجوی منابع کتابخانه : کامیوتری و برگه دان

 

 

 

میانگین تعداد مراجعه کننده در ماه : نزدیک به 500 نفر و معرفی نامه از دانشگاهها