شرایط  پذیرش مقالات مستخرج ازپایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد:

 1-    دانشجویان موظفند مقالات خود را فقط زیر نظر استاد راهنمای خود تنظیم نمایند.

2-    چنانچه استاد راهنما عضو هیئت علمی دانشکده می باشد نویسنده اول نام استاد و نویسنده دوم نام دانشجو ثبت گردد ولی اگر
استاد راهنما غیر از اساتید هیئت علمی دانشکده بود نام دانشجو به عنوان نویسنده
اول ثبت و نام استاد به عنوان نویسنده دوم قید گردد.

3-    دانشجو موظف است مقاله تنظیمی خود را به استاد راهنما ارائه و چنانچه نیاز به انجام ویرایش دارد مقاله را زیر نظر استاد مربوطه اصلاح نماید.

4-    پس از انجام اصلاحات مقاله، دانشجو نسبت به اخذ نامه از استاد مبنی بر اینکه مقاله با هماهنگی ایشان تنظیم و از نظر ایشان فاقد ایراد شکلی و محتوایی می باشد اقدام و نامه مربوطه را به همراه چک پرینت خود به دفتر فصلنامه ارایه دهد.

5-    چک پرینت مقاله با فرمت استاندارد تعریف
شده توسط کارشناس فصلنامه چک می شود و چنانچه از نظر شکلی ایرادی داشته باظد باید
توسط دانشجو مرتفع و در نهایت پس از رفع ایرادات شکلی پرینت نهایی بعلاوۀ CD در فرمت Word به همراه نامه استاد راهنما  به کارشناس  دفتر فصلنامه تحویل می گردد.لازم یه ذکر است فونت مقاله B LOTUS و سایز آن برای عنوان اصلی 16، تیتر 14 و متن مقاله 12 می باشد.سایر شرایط مقاله در فرم شرایط چاپ مندرج در صفحات اولیه فصلنامه قید شده است.

6-    در نهایت دانشجو می بایست نسبت به تکمیل فرم تعهد در دفتر فصلنامه اقدام نماید.

 شرایط چاپ مقالات : (همکاران
و صاحب نظران محترم ، خواهشمند است برای چاپ مقاله در فصلنامه به این نکات
توجه فرمایید.)

1- نام ،نام خانوادگی ،
میزان  تحصیلات ،شغل ، نشانی ،کد پستی  وشماره تلفن خود را  قید نمایید. رتبه علمی و نام  دانشگاه یا موسسه  محل اشتغال  اعضای هیات  علمی دقیقاً ذکر شود  و به  بیان عضو هیات علمی  دانشگاه اکتفا نفرمایید.

2-مقالات
را بر روی یک طرف  هر برگ ، با رعایت  فاصله مناسب  بین  سطرها، به صورت  تایپی
در زمینه windows  xp  همراه  با دیسکت (فلاپی) ارسال فرمایید.

3-مقالات نباید قبلاً برای چاپ  به مجله ای دیگر  داده شده باشد یا در جایی چاپ شده
باشد.هر مقاله بیشتر از 20 صفحه وکمتر از 14 صفحه تایپی  نباشد.

4- هر مقاله باید  دارای 4 ال 6 واژه کلیدی و چکیده ای به فارسی  و نیز انگلیسی در حدود 200 کلمه  باشد .در چکیده  موضوع ، ساختار  و نتیجه اصلی مقاله ذکرشده باشد.

5- معادل لاتین واژگان تخصصی واسامی خاص  در زیر  هر صفحه  آورده شود.

6- مسئولیت صحت و سقم  مطالب  به لحاظ  علمی و حقوقی  به عهده  نویسنده است .

7- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی شود.

8- منابع مورد  استفاده  برای پژوهش و نگارش مقالات با الگوی زیرارایه
شود:

به صورت پاوورقی فقط باآوردن  نام خانوادگی نویسنده،  سال انتشار منبع و شماره
صفحه  مورد استفاده  از منبع و در صورت تعدد نوشته های یک نویسنده
در یک سال  با افزودن  الف و ب  با ذکر سال انتشار، همه در داخل پرانتز، و هرجا  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم  پایان  می پذیرد.

*درپایان مقاله :

الف- همه کتاب های منبع به طورکامل به ترتیب الفبایی نام خانوادگی  نویسنده، سال انتشارکتاب، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلده، شماره چاپ،محل نشر، نام ناشر.

ب- همه مقاله ی منبع  به طور کامل به ترتیب نامخانوادگی نویسنده، عنوان مقاله  در داخل گیومه، نام مترجم،نام مجله، دوره یا سال، شماره مجله، تاریخ مجله در داخل پرانتز، دصفحات اول تا آخر  مقاله  در مجله  مورد استفاده.

9-مقالات ارسالی توسط استادان صاحب نظر به صورت محرمانه ارزیابی خواهد شد.

10-مقالات ارسالی برگردانده نخواهد شد.