دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 عنوان پایان نامه

 

استاد راهنما

دکتر قاسمی

استاد داور

دکترعباسلو

استاد داور

دکتر اشرف الکتابی

دانشجو

خانم باقری

تاریخ دفاع

   95/11/30   / شنبه   /  ساعت 09:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر نجفی توانا

استاد داور

دکتربابیوردی

استاد داور

دکترباقری نژاد

دانشجو

آقای علی خمیرانی

تاریخ دفاع

   95/11/30   /شنبه  /  ساعت 10:30

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

 عنوان پایان  نامه

-

استاد راهنما

دکترفلاح زاده

استاد داور

دکتربالوندی

استاد داور

دکتر رازینی

دانشجو

خانم زهرا انصار

تاریخ دفاع

   95/11/30   / شنبه    /  ساعت 12:30

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترظاهری

استاد داور

دکترپور نوری

استاد داور

دکتردهقانی

دانشجو

آقای رستمی

تاریخ دفاع

   95/11/30   /  شنبه   /  ساعت 12:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر بالوندی

استاد داور

دکترعباسی

استاد داور

دکتردشتی

دانشجو

آقای شفیعی

تاریخ دفاع

   95/11/30   / شنبه   /  ساعت 12:30

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر ارفع نیا

استاد داور

دکترعباس آبادی

استاد داور

دکتر جواهری

دانشجو

خانم  بوالحسنی

تاریخ دفاع

   95/11/30   /شنبه  /  ساعت 13:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه 

-

استاد راهنما

دکتر سرمدی

استاد داور

دکترباوند

استاد داور

دکترجدلی عراقی

دانشجو

خانم نکوفر

تاریخ دفاع

   95/11/30   / شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

 -

ستاد راهنما

دکترجهرمی

استاد داور

دکتربهمنیآریایی پور

استاد داور

دکتربهمنی

دانشجو

خانم الصدری

تاریخ دفاع

   95/11/30   /  چهارشنبه   /  ساعت 14:30

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

 

استاد راهنما

دکترمنصوریان

استاد داور

دکتردرویشی

استاد داور

دکتربالوندید

دانشجو

آقای کرمی پناه

تاریخ دفاع

   95/11/30   /سه شنبه   /  ساعت 15:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر بهشتیان

استاد داور

دکتردیانی

استاد داور

دکترخاوندگار

دانشجو

خانم فلاح

تاریخ دفاع

   95/10/30   / شنبه    /  ساعت 15:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

 

 

عنوان پایان نامه

 

استاد راهنما

دکتر عزیزی

استاد داور

دکترعدالت جو

استاد داور

دکتر شعبانیان

دانشجو

آقای شفعیعی

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 15:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر عزیزی

استاد داور

دکتراسدیان

استاد داور

دکتر رستمی

دانشجو

آقای انصاری

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 08:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان  نامه

-

استاد راهنما

دکترحسن زاده

استاد داور

دکترشجاعیان

استاد داور

دکتر مفیدیان

دانشجو

آقای خادمی

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 11:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر واحد زمانی

استاد داور

دکترضرابی

استاد داور

دکتر امینی

دانشجو

خانم خسروی

تاریخ دفاع

9595/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 12:30

محل دفاع

اتاق دفاع

 

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر بالوندی

استاد داور

دکترپاشا امیری

استاد داور

دکترنورزی

دانشجو

آقای طیار

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 16:00

محل دفاع

اتاق دفاع

 

عنوان پایان نامه

 

استاد راهنما

دکتر عزیزی

استاد داور

دکترعدالت جو

استاد داور

دکتر شعبانیان

دانشجو

آقای شفعیعی

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 15:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر عزیزی

استاد داور

دکتراسدیان

استاد داور

دکتر رستمی

دانشجو

آقای انصاری

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 08:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان  نامه

-

استاد راهنما

دکترحسن زاده

استاد داور

دکترشجاعیان

استاد داور

دکتر مفیدیان

دانشجو

آقای خادمی

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 11:30

محل دفاع

اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر واحد زمانی

استاد داور

دکترضرابی

استاد داور

دکتر امینی

دانشجو

خانم خسروی

تاریخ دفاع

9595/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 12:30

محل دفاع

اتاق دفاع

 

 

 

 

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر بالوندی

استاد داور

دکترپاشا امیری

استاد داور

دکترنورزی

دانشجو

آقای طیار

تاریخ دفاع

95/12/01   /یک شنبه   /  ساعت 16:00

محل دفاع

اتاق دفاع

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :