دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترقاسمی

استاد داور

دکترنعیمی

استاد داور

دکترمیر قاسمی

دانشجو

خانم قاسمی

تاریخ دفاع

   95/12/11   /  شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترکارن روحانی

استاد داور

دکترحسینی

استاد داور

دکترمحمودی

دانشجو

خانم شاهانی

تاریخ دفاع

95/12/10   /یک شنبه   /  ساعت 08:30

محل دفاع

اتاق دفاع

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :