دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
عنوان پایان نامه مطالعه تطبیقی میانجی گری کیفری در حقوق ایران و امریکا
استاد راهنما دکتر کوشا
استاد داور دکترداوودی گرمارودی
استاد داور دکترتدین
دانشجو آقای
تاریخ دفاع    95/08/29   / شنبه   /  ساعت 13.00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه  تعلیق تعهدات هر یک از طرفین به انجام تعهد طرف دیگر در عقد بیع
استاد راهنما دکتر عباسلو
استاد داور دکتر سید هادی حسینی
استاد داور دکتر اشرف الکتابی
دانشجو خانم فریده نوری دیجوجین
تاریخ دفاع    95/08/29   /شنبه   /  ساعت 08:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه  تدابیر و ساز و کار های کیفزی مربوط به تامین امنیت مسافرت های هوایی در حقوق بین الملل
استاد راهنما دکتر محمدرضا حسینی
استاد داور دکترنحفی توانا
استاد داور دکتر جدلی
دانشجو خانم زهرا انشاهی
تاریخ دفاع    95/09/16   / سه شنبه   /  ساعت 13:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه چالش های ناشی از ضمانت اجراهای احکام رکن حل و فصل اختلاف
استاد راهنما دکتر ساعدی بناب
استاد داور دکترآریایی پور
استاد داور دکتر خشنودی
دانشجو خانم مرضیه قیصری
تاریخ دفاع    95/09/02   /شنبه   /  ساعت 12:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه  
استاد راهنما دکتر اصلانی
استاد داور دکتراشرف الکتابی
استاد داور دکترمفید یان
دانشجو آقای
تاریخ دفاع    95/06/21   /یکشنبه   /  ساعت 10:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه
استاد راهنما دکتر اصلانی
استاد داور دکتراشرف اکلتابی
استاد داور دکتر مفیدیان
دانشجو آقای
تاریخ دفاع    95/06/21   / یکشنبه   /  ساعت 10:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه  
استاد راهنما دکتر عباسی سرمدی
استاد داور دکترحسینی
استاد داور دکتر نژدی منش
دانشجو آقای
تاریخ دفاع    95/06/23   / سه شنبه   /  ساعت 14:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه   
استاد راهنما دکتر بهشتیان
استاد داور دکترعباسلو
استاد داور دکتر خداکرمی
دانشجو خانم
تاریخ دفاع    95/06/23   /سه شنبه   /  ساعت 14:30
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه
استاد راهنما دکتر منصوری آبادی
استاد داور دکترباقری نژاد
استاد داور دکترتدین
دانشجو خانم
تاریخ دفاع    95/06/28   /یکشنبه   /  ساعت 09:00
محل دفاع  اتاق دفاع
دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :