دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر مهدی بالوی

استاد داور

دکترپاشا امیری

استاد داور

دکتر نوروزی

دانشجو

آقای غلامرضا طیار

تاریخ دفاع

   96/03/07   /یکشنبه   /  ساعت 17:00

محل دفاع

 اتاق دفاع

 -

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتربهمنی

استاد داور

دکتردرگاهی

استاد داور

دکترعباسلو

دانشجو

آقای سیهلا غفوری

تاریخ دفاع

   96/02/30   /  شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع

اتاق دفاع

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :