دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر یاوری

استاد داور

دکترپاشا امیری

استاد داور

دکتر جلالی

دانشجو

خانم سعیده نور محمدی

تاریخ دفاع

   96/03/23   /سه شنبه   /  ساعت 0830

محل دفاع

 اتاق دفاع

 -
 
 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترطهماسبی

استاد داور

دکتر نیاز پور

استاد داور

دکتر تدین

دانشجو

آقای عبداله خسروی

تاریخ دفاع

   96/03/22   / دو شنبه   /  ساعت 12:00

محل دفاع

اتاق دفاع

  -

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتراسلامی پناه

استاد داور

دکتر عدالت جو

استاد داور

دکتر دشتی

دانشجو

خانم  مریم رحیم پور

تاریخ دفاع

   96/03/17   /  چهار شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع

اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر مالکی

استاد داور

دکتر بهمنی

استاد داور

دکتر یوسفی

دانشجو

آقای سید محمد حائری

تاریخ دفاع

   96/03/17   /  چهار شنبه   /  ساعت 16:00

محل دفاع

اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترگلپایگانی

استاد داور

دکتر نجفی توانا

استاد داور

دکترفدوی

دانشجو

آقای علی نیکو پرور

تاریخ دفاع

   96/03/16   /  سه شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع

اتاق دفاع

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :