دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

 عنوان پایان نامه مقایسه شرایط صحت قرارد دادهای مدنی و قرار دادهای پیمانکاری
استاد راهنما دکتر دشتی
استاد داور دکترشعبانیا
استاد داور دکتر اعتمادنیا
دانشجو آقای عباس ظفری
تاریخ دفاع    95/11/06   / چهار شنبه   /  ساعت 13:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه حقوق ارتباطی زندائیان در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
استاد راهنما دکتر رابجیان اصلی
استاد داور دکترشیروی
استاد داور دکتر زندی
دانشجو آقای میرداود احد پور
تاریخ دفاع    95/11/17   /یک شنبه  /  ساعت 10:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان       نامه تاثیر شرط در مسئولیت
استاد راهنما دکتر عیسی امینی
استاد داور دکترمحمد بهمنی
استاد داور دکتر حیدر حسن زاده
دانشجو ]قای سید محمد محمدیان
تاریخ دفاع    95/11/06   / چهار شنبه    /  ساعت 12:30
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه مسئولیت بین الملی ناشی از اقدامات گرده های شبه نظامی با تاکید بر بحران عراق و سوریه
استاد راهنما دکترتقی زاده انصاری
استاد داور دکترصلح چی
استاد داور دکتراشرافی
دانشجو خانم مریم شکیبا یی
تاریخ دفاع    95/10/13   / دوشنبه   /  ساعت 14:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

 عنوان پایان نامه -
استاد راهنما دکتر گلپایگان
استاد داور دکترگلپور
استاد داور دکتر تدین
دانشجو خانم مهشید زمانی
تاریخ دفاع    95/10/15   / چهارشنبه   /  ساعت 09:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه -
استاد راهنما دکتر گودرزی
استاد داور دکترشامبیاتی
استاد داور دکتر خورشیدی
دانشجو خانم الهه عدلی
تاریخ دفاع    95/10/15   /چهرشنبه  /  ساعت 13:30
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه  -
استاد راهنما دکتر امینی
استاد داور دکترخجسته
استاد داور دکتر بهمنی
دانشجو خانم سارا بیات
تاریخ دفاع    95/10/15   /چهار شنبه   /  ساعت 13:30
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض مجوز اجباری بهره برداری در حقوق مالکیت فکری
استاد راهنما دکتر عباس آبادی
استاد داور دکترواحد زمانی
استاد داور دکترنجفی اصل
دانشجو آقایی محمد
تاریخ دفاع    95/10/13   /  دوشنبه   /  ساعت 13:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه -
استاد راهنما دکتر مالکی
استاد داور دکترامینی
استاد داور دکترمفیدیان
دانشجو خانم شبنم اصل پابت
تاریخ دفاع    95/10/18   /شنبه   /  ساعت 13:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه -
استاد راهنما دکتر ظاهری
استاد داور دکترطراز کوهی
استاد داور دکترشاملو
دانشجو خانم مهسا فراستی
تاریخ دفاع    95/10/15   / چهارشنبه    /  ساعت 09:00
محل دفاع  اتاق دفاع

-

عنوان پایان نامه -
استاد راهنما دکتر ظاهری
استاد داور دکترطاز کوهی
استاد داور دکترشاملو
دانشجو خانم مهسا فراستی
تاریخ دفاع    10/15/ 95/ چهارشنبه   /  ساعت 09:00
محل دفاع  اتاق دفاع
دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :