عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر هداوند

استاد مشاور

 دکتر نجات خواه

استاد داور

 دکتر پاشا امیری

دانشجو

آقای محمودقربانپور

تاریخ دفاع

 96/05/11  - چهارشنبه   /  ساعت 08:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر طبایی

استاد مشاور

دکتر پور استاد

استاد داور

دکتر پیروزی

دانشجو

خانم هانیه تاجیک

تاریخ دفاع

 96/05/11  - چهارشنبه   /  ساعت 09:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکترنجات خواه

استاد مشاور

 دکتراسدیان

استاد داور

 دکتر هداوند

دانشجو

آقای اسناعیل قاسمی

تاریخ دفاع

 96/06/11  چهارشنبه   /  ساعت 09:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه


استاد راهنما

دکتر ظاهری

استاد مشاور

 دکتر عطایی 

استاد داور

 دکتر اشرافی

دانشجو

آقای روح ابوذر

تاریخ دفاع

 96/06/11   چهارشنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

قواعد حالم بر سه دعاوی قابل تجربه و غیر قابل تجربه

استاد راهنما

دکتر پور استاد

استاد مشاور

 دکتر محسنی

استاد داور

 دکتر محمدی

دانشجو

خانم ندا اقبالی

تاریخ دفاع

 96/06/16  شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر -

استاد مشاور

 دکتر

استاد داور

 دکتر -

دانشجو

خانم-

تاریخ دفاع

 96/06/21  شنبه   /  ساعت 08:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر-

استاد مشاور

 دکتر -

استاد داور

 دکتر -

دانشجو

خانم -

تاریخ دفاع

 96/06/21  شنبه   /  ساعت 10:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

-

عنوان پایان نامه

-

استاد راهنما

دکتر-

استاد مشاور

 دکتر -

استاد داور

 دکتر  -

دانشجو

خانم -

تاریخ دفاع

 96/06/21  شنبه   /  ساعت 08:00

محل دفاع 

اتاق دفاع