مدیران گروههای آموزشی :

(گروه کارشناسی حقوق) 

  -آقای دکتر عیسی امینی

   (گروه حقوق خصوصی گروه)

 -آقای دکتر عیسی امینی 

  (گروه حقوق جزا و جرم شناسی)

-آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی

   (گروه حقوق بین الملل)

 -آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری 

 (گروه حقوق عمومی)

 -آقای دکتر بابک درویش

 اداره آموزش

    (مدیر آموزش)

  -آقای قزوینه

   اداره تحصیلات تکمیلی

 (مسئول تحصیلات تکمیلی)

 - خانم سلیم زاده

(کارشناسان گروه های ارشدو دکترا)

 (حقوق جزاوجرم شناسی و حقوق بین الملل و دکترا جزا)

- خانم  توخته     

  (کارشناس حقوق خصوصی و حقوق عمومی)

-خانم افشاری

 کارشناس گروه و دروس عمومی

(کارشناس گروه حقوق )

- خانم رحیمی

(کارشناس دروس عمومی )

 - خانم علی بیگی

   اداره امتحانات :

(مسئول اداره امتحانات)

- آقای محمودی

(کارشناس امتحانات)

 - آقای امیر مهدی

اداره فارغ التحصیلان :

(مسئول فارغ التحصیلان)

-خانم فانی

(کارشناس فارغ التحصیلان)

 -خانم والی

 خدمات آموزشی:

(کارشناس خدمات آموزشی)

-خانم سلمانی

  اداره ثبت نام :

(مسئول ثبت نام)

-خانم شانه