مدیران گروههای آموزشی

   گروه مدیرگروه کارشناسی :

  آقای دکتر عیسی امینی

مدیرگروه حقوق خصوصی : 

آقای دکتر عیسی امینی

  گروه حقوق جزا و جرم شناسی

آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی

   گروه حقوق بین الملل 

 آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

 گروه حقوق عمومی

 آقای دکتر بابک درویش