بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان سال آخر در مقاطع تحصیلی کارشناسی و

کارشناسی ارشد و همچنین فارغ التحصیلان سنوات گذشته میرساند :

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز قصد دارد , دومین جشن باشکوه فارغ التحصیلی دانش

آموختگان خود را در زمستان 88 برگزار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می

آید جهت کسب اطلاعات بیشتربه اداره خدمات دانشجویی دانشکده حقوق واقع درطبقه

سوم ساختمان اداری مراجعه نمایند .

 

                                                          مدیر خدمات دانشجویی دانشکده حقوق