1-  تکمیل فرم تسویه حساب به همراه کپی .

2-  تصویر شناسنامه ,  کارت پایان خدمت ,  مدرک پیش دانشگاهی .

3-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/10 ریال به شماره حساب 33101 بانک ملی شعبه دانشگاه قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی .

4-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/110 ریال برای دانشجویان تمام وقت و مبلغ 000000/90 ریال برای دانشجویان پاره وقت و مبلغ 000/150 ریال برای دانشجویان قراردادی به شماره حساب سیبا  0104460446004  .

5-  تاییدیه قرارداد با دانشگاه جهت دانشجویان قراردادی .