1-  تکمیل فرم تسویه حساب به همراه کپی و کارت دانشجویی .

2-  تصویر شناسنامه ,  کارت پایان خدمت ,  مدرک لیسانس .

3-  6 قطعه عکس 4*3 .

4-  رسید پایان نامه اساتید و کتابخانه و یک برگ تصویر چکیده پایان نامه .

5-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/10 ریال به شماره حساب 33101 بانک ملی شعبه دانشگاه قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی .

6-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/110 ریال برای دانشجویان تمام وقت و مبلغ 000/220 ریال برای دانشجویان قراردادی به شماره حساب سیبا  0104460446004  .

7-  تاییدیه قرارداد با دانشگاه جهت دانشجویان قراردادی .