مدارک لازم جهت اخذ مجوز فرصت های مطالعاتی

v     درخواست عضو هیئت علمی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی

v     دعوتنامه رسمی از دانشگاه موردنظر که در آن عنوان محل گذراندن فرصت مطالعاتی , نام دعوت کننده , عنوان پروژه , طول مدت دوره و امکاناتی که دانشگاه یا پژوهشگاه مقصد در اختیار عضو هیات علمی می گذارد قید شده باشد.

v    یک نسخه از پیشنهادیه پروژه تحقیقاتی

v    فرم الف و ب تکمیل شده

v  یک نسخه از تصویر حکم کارگزینی