شرایط عمومی متقاضی

ü     عضویت هیئت علمی در دانشگاه ( دانشجویان دوره دکتری صرفا می توانند از طریق واحد دانشگاهی محل تحصیل مربوطه اقدام نمایند.)

ü     دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری (غیرعضوهیئت علمی ) جهت برخورداری از تسهیلات به باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند .

  

ü     مرتبط بودن رشته تحصیلی متقاضی با موضوع سمینار.

ü     تسویه حساب سفر قبلی .

ü  استفاده از مزایای این آیین نامه فقط برای یکبار در سال شمسی جهت هر عضو هیئت علمی دانشگاه می باشد و برای بار دوم مشروط به چاپ یک مقاله در مجله با رتبه ISI یا علمی پژوهشی و با تایید و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه امکانپذیر است .

 

ü     از آنجا که درخواست شرکت در مجامع بین المللی اعضای هیات علمی طبق بخشنامه سازمان مرکزی می بایست در شورای پژوهشی واحد مطرح گردد , لذا جهت امکان ارسال به موقع مدارک و دریافت مجوز مربوطه قبل از سمینار , ارسال مستندات دو ماه قبل از برگزاری سمینار الزامی است .

 

 

ü     در صورتیکه هزینه ها بیشتر از مبلغ تعیین شده , برآورد گردد اعضای محترم هیات علمی می توانند درخواست خود را از طریق ریاست دانشکده متبوع مبنی بر دریافت وام دو ساله ( ده میلیون تومانی ) و بدون کارمزد و بهره ارسال نمایند تا پس از تصویب در شورای پژوهشی واحد پرداخت گردد .