مرحله اول : ارائه طرح پیشنهادی

*     برای طرح های زیر سی میلیون ریال : دو نسخه طرح پیشنهادی

*     برای طرح های سی تا شصت میلیون ریال : دو نسخه طرح پیشنهادی

*     برای طرح های بالای شصت میلیون ریال : چهار نسخه طرح پیشنهادی

 

مرحله دوم : ارسال قرارداد پژوهشی پس از تصویب طرح

*   فرم قرارداد پژوهشی تایپ شده در سه نسخه

*   فرم الف تایپ شده در دو نسخه

*   یک فقره چک به مبلغ کل هزینه طرح ,  بدون تاریخ و در دو وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

*   یک حلقه CD  حاوی فرم قرارداد و فرم الف تایپ شده

مرحله سوم ارسال گزارش دوره ای :

*     گزارش های دوره ای باید به صورت مجلد و طبق جدول زمانبندی ارائه شده در     

فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی دانشکده متبوع ارسال گردد .

*     گزارش دوره ای یا گزارش پبشرفت کار, گزارشی شامل دو یا سه فصل از روند  

 انجام کل طرح پژوهشی بوده و شامل اطلاعات روی جلد , مقدمه, فصل 1 , فصل 2 یا فصل 3 می باشد .

*     نظرات ناظر طرح نیز در یک برگ A4 قابل ارائه خواهد بود .

مرحله چهارم ارسال گزارش نهایی :

*     گزارش نهایی, گزارشی شامل کلیه مراحل انجام طرح پژوهشی بوده و مانند یک پایان نامه ارائه می شود .

*     گزارش های نهایی باید به صورت مجلد و طبق زمانبندب ارائه شده در قرم پیشتهادیع طرح پژوهشی ,   

*     از سوی مجری به مدیر پژوهشی دانشکده متبوع ارسال گردد .

*     گزارش نهایی هرطرح می بایست همراه با نظرات ناظر طرح , یک نسخه پروپوزال طرح , یک نسخه فرم الف , اصل مقاله چاپ شده یا اصل پذیرش چاپ مقاله با ذکر درجه علمی مجله مربوطه و CD گزارش مذکور به اداره کل امور پژوهشی ارسال گردد .