١- دانشجو بایستی سریعاٌ پس از دفاع (حداکثر یکماه پس از دفاع) و انجام مراحل اجرایی آن که فوقاٌ به صورت مشروح به آن اشاره شده است با مراجعه به اداره فارغ التحصیلان دانشکده و اخذ برگه تسویه حساب  و تکمیل آن نسبت به تسویه حساب نهایی با دانشگاه اقدام نماید.

 

2- برای دانشجویانی که نمره آنها به صورت مشروط اعلام می شود انجام مراحل فارغ التحصیلی و گالینگور نمودن پایان نامه منوط به تایید نهایی نمره به صورت کتبی از سوی اساتید محترم راهنما ، مشاور و داور می باشد.

 

تذکر : با عنایت به مراتب فوق در صورت تاخیر در اقدام برای تسویه حساب از سوی دانشجو ، دانشکده هیچگونه مسؤولیتی در قبال موضوع نداشته و در صورت نیاز به صدور هرگونه گواهی  بنا بر درخواست دانشجو ،  هیچگونه اقدامی در این راستا مقدور نخواهد بود.

 

توجه : ابتدا پایان نامه های گالینگور شده  به همراه (فرم ب تصویر کد شناسایی ۀ 5قطعهcd  )میبایست دردانشکده توسط مدیر پژوهش تائید و سپس به پژوهش مرکز خ اسکندری ارائه گردد.

تمامی فرمها از انتشارات بجز (فرم مجوز دفاع) اخذ گردد و میبایست بصورت تایپ شده باشد./