( رئیس دانشکده )

- آقای دکتر جلیل مالکی 

 ( معاون دانشکده )

 -آقای دکتر تراب جنگی قهرمان

  (مسئول دفتر ریاست)

 - خانم یکرنگ