1 - ب : مرحله اخذ مجوز دفاع از دانشکده :

 

1- دانشجو در صورتی می تواند از پایان نامه خود دفاع نماید که حائز شرایط ذیل باشد :

1-1-  حداقل شش ماه از تاریخ صدور کدشناسایی پایان نامه یا درصورت لازم به تغییر عنوان پایان نامه گذشته باشد.

2-1- دانشجو گزارشات ماهانه را به صورت مستمر به کارشناس محترم پژوهش تحویل داده باشد.

3-1- در آخرین مرحله ارائه گزارش ، اساتید محترم راهنما و مشاور تکمیل پایان نامه و اینکه پایان نامه مربوطه آماده دفاع می باشد را تایید نموده باشند و فرم مذکور حداقل یکماه قبل از تاریخ دفاع  به کارشناس محترم پژوهش تحویل شده باشد.

1-دانشجو بایستی پس از طی مراحل یاد شده فوق با مراجعه به کارشناس محترم پژوهش دانشکده نسبت به دریافت فرم مجوز دفاع و تکمیل آن به شرح ذیل اقدام نماید:

* دانشجو بایستی مشخصات فردی و مشخصات پایان نامه خود را دقیقاٌ برابر مفاد فرم الف و کد شناسایی تکمیل نموده ، تاییدیه قسمتهای مدیر پژوهش ، ثبت نام ، امور مالی و امتحانات دانشکده  صندوق رفاه    امضای اساتید راهنما مشاور داور  مدیر پژوهش رئیس دانشکده را اخذ نماید.

* پس از تکمیل فرم یاد شده در بند فوق ، فرم تعیین داور پایان نامه را از انتشارات دانشکده اخذ نموده  جهت تعین داور به ریاست دانشکده مراجعه اصل فرم به پژوهش دانشکده و تصویر آن به همراه پایان نامه به استاد داور تحویل نماید ، حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاع    مجوز دفاع  را به کارشناس محترم پژوهش دانشکده تحویل نماید.

تذکر : با توجه به اینکه اکثر دانشجویان زمان دفاع از پایان نامه های خود را پایان هر ترم قرار می دهند (بهمن و تیر ماه)و این مهم با توجه به محدودیتهای موجود موجبات بروز مشکلات عدیده را فراهم می نماید ، شایسته است دانشجویان زمان دقیق دفاع از پایان نامه ها را حداقل یکماه قبل از تاریخهای یادشده تعیین نمایند تا بتوان از مشکلات  پیش بینی نشده جلوگیری شود.ضمناٌ یادآور می شود برابر دستورالعملهای ابلاغی آخرین زمان دفاع از پایان نامه ها در طی نیمسالهای تحصیلی تاریخهای یاد شده فوق(بهمن ماه برای نیمسال اول و تیرماه برای نیمسال دوم)بوده و پس از این تاریخها به هیچ وجه دانشکده مسؤولیتی در خصوص دفاع از پایان نامه های خارج از وقت یاد شده را نداشته و تمامی مسؤولیتها به عهده دانشجو خواهد بود و برابر مقررات جاری دانشگاه دانشجو در صورت داشتن سنوات بایستی برای اخذ مجوز مجدد در نیمسال بعدی ثبت نام نماید در غیر اینصورت نسبت به اخذ سنوات تحصیلی برابر مقررات دانشگاه اقدام نماید.

2-دانشجو بایستی پس از تکمیل فرم مجوز دفاع به شرح بند 1 ، آن را به همراه فرم گزارش شرکت در جلسات دفاع و 7 برگ فرم مربوط به پایان نامه طبق ردیف اول برد ۀ به کارشناس  پژوهش تحویل نماید:

 

 

2 - ب : مرحله دفاع از پایان نامه :

 

1- جلسه دفاع برابر مقررات دانشگاه با حضور اساتید محترم راهنما ، مشاور و داور تشکیل خواهد شد و عدم حضور یکی از آنها موجب ابطال جلسه دفاع خواهد بود.

2-دانشجو بایستی زمان دقیق دفاع را با اساتید محترم راهنما ، مشاور و داور هماهنگ نموده و مکرراٌ نسبت به یادآوری زمان دفاع به نامبردگان اقدام نماید.

تذکر : برابر مقررات جاری دانشگاه اعتراض به نمره پایان نامه به هیچ وجه قابل قبول نیست.