-زمان انتخاب پروپوزال پایان نامه:

 

* براساس دستورالعمل این واحد دانشگاهی دانشجو موظف است موضوع پایان نامه خود را  بعد از نیمسال دوم تا قبل از شروع نیمسال چهارم انتخاب نموده باشد.

- دانشجویانی که دروس پیشنیاز داشته باشند و یا اینکه در ترم چهارم تحصیل واحد باقی مانده داشته باشند می توانند در ترمهای چهارم  انتخاب موضوع نمایند.

 

2- مراحل اجرایی انتخاب موضوع پایان نامه :

 

1 2 - اخذ فرمهای انتخاب موضوع پایان نامه از انتشارات دانشجویی دانشکده به شرح:

*  فرم انتخاب موضوع از انتشارات دانشکده شامل 12 برگ

*  فرم تعهد مبنی بر ارائه گزارش  1 ماهه

* فرم تعهد مبنی بر تکراری نبودن عنوان و کپی برداری از پایان نامه.

*  فرم الف

 

2 2 - نحوه تکمیل فرمهای فوق الذکر:

 

* فرم انتخاب موضوع ( دو رو) :

 

دانشجو بایستی مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش شماره دانشجویی تعداد واحدهای گذرانده شماره تلفن تاریخ امضاء ) مشخصات عنوان پایان نامه (انگیزه انتخاب موضوع موضوع پیشنهادی قلمرو تحقیق روش تحقیق منابع مربوطه بیان فرضیه طرح سوال سازماندهی پایان نامه طرح مسئله اساتید پیشنهادی ) امضای مسوول کتابخانه امضای  مسوول سایت دانشکده  -  اداره ثبت نام (کارشناس  گروه)  -  مدیر آموزش مدیر پژوهش را در فرم مذکور تکمیل نموده و به  امور پایان نامه ها واقع در طبقه ششم سالن اجتماعات-روبروی اتاق دفاع جهت طرح در شورا تحویل کارشناس پژوهش نماید چنانچه فرمهای مذکور ناقص باشد در شورا مطرح نمی شود.

 

تذکر : دانشجو بایستی پس از تکمیل فرم یادشده به شرح فوق  و تحویل آن  به گروه  ، برای دریافت نتیجه شورای  گروه ،  در زمان مقرر که از سوی کارشناسان محترم گروه آموزشی به آنها اعلام خواهد شد ،  به گروه های آموزشی مراجعه نموده و اقدامات بعدی مد نظر را انجام دهند.در این راستا با توجه به محدودیتهای موجود مسؤولیت  تاخیر در اقدام به موقع از سوی دانشجو متوجه خود وی خواهد بود.ضمناٌ تغییر عنوان پایان نامه و اساتید محترم راهنما و مشاور تا قبل از صدور کدشناسایی امکان پذیر می باشد و پس از صدور کد شناسایی به هیچ عنوان این مهم انجام نخواهد شد (چنانچه موضوع تغییر نماید میبایست از تاریخ تغییر تا زمان دفاع 6 ماه فاصله باشد.البته یادآور می شود تغییر اساتید به شرط انصراف کتبی استاد و طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود.

 

*  فرم تعهد نامه :

                                         

 با توجه به اینکه فرم تعهدنامه مربوط به تکراری نبودن موضوع پایان نامه و کپی برداری از پایان نامه ها ، به همراه فرم انتخاب موضوع به شورای گروه دانشکده ارائه  می شود دانشجو موظف است پس از تکمیل این فرم آن را به همراه فرم انتخاب موضوع به کارشناس محترم گروه تحویل نماید.

 

 

تذکر: از آنجا که موضوع پایان نامه ها بایستی به روز بوده و تا زمان انتخاب آن ، در هیچ دانشگاهی موضوع پایان نامه های دانشجویی قرار نگرفته باشد ، دانشجویان گرامی مکلف به رعایت این مهم بوده و در صورت مشاهده عدم رعایت این امر در هر مرحله از کار پایان نامه حتی پس از دفاع از پایان نامه برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد شده و پایان نامه وی از سوی دانشکده رد خواهد شد.در این راستا مقررات برخورد با پایان نامه های تصویر برداری شده نیز به شرح فوق خواهد بود.

 

* فرم الف :

 

دانشجو بایستی پس از دریافت نتیجه کار شورای گروه، با تکمیل فرم الف به کارشناس پژوهش دانشکده مراجعه تا نسبت به مراحل بعدی  اقدام نماید.ضمناٌ نحوه تکمیل فرم الف به شرح (مشخصات فردی دانشجو موضوع پایان نامه دقیقاٌ برابر مصوبه شورای گروه اخذ اطلاعات شناسنامه ای اساتید راهنما و مشاور از انتشارات و نوشتن آن در فرم تایپ فرم الف دقیقاٌ برابر دستورالعمل اخذ امضاء از اساتید محترم راهنما و مشاور ، مدیریت محترم گروه و ریاست محترم دانشکده ) می باشد.

 

 

تذکر :  دانشجویان عزیز دقت نمایند با توجه به اینکه فرم الف به منظور اخذ کدشناسایی پایان نامه ، به مرکز ارسال می شود بایستی به صورت متحد الشکل و دقیقاٌ برابر دستورالعمل و به صورت تایپ شده وکامل تکمیل شود. در غیر اینصورت مسؤولیت تاخیر در مراحل اجرایی امور به عهده دانشجو خواهد بود. لذا دانشجویان محترم برای تسهیل در اقدام بایستی فرم الف وانتخاب موضوع را کامل  به کارشناس محترم پژوهش دانشکده تحویل نمایند.

 

* فرم گزارش  ماهانه جدید :

 

دانشجو موظف است از تاریخ صدور کدشناسایی ، به صورت مستمر تا زمان دفاع از پایان نامه هرماه یکبار فرم مربوطه را که به صورت جداگانه به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده شده باشد را به کارشناس  پژوهش تحویل نماید.در این ارتباط یادآور می شود تکمیل فرمها الزاماٌ بایستی با خط استاد مربوطه تنظیم شده باشد.

 

 

تذکر : با توجه به محدودیتهای موجود علی الخصوص تکمیل بودن سهمیه اساتید محترم (سهمیه اساتید به عنوان راهنما و مشاور در یک زمان برای اساتید تمام وقت 5 پایان نامه راهنما و 5 پایان نامه مشاور و برای اساتید مدعو و نیمه وقت به ترتیب 3 پایان نامه می باشد)، ارائه گزارشات ماهانه از سوی دانشجو الزامی بوده و دانشجو مکلف به انجام آن می باشد ،  در غیر اینصورت دانشکده محق خواهد بود برای رفاه حال سایر دانشجویان نام دانشجوی مربوطه را از لیست اساتید  راهنما و مشاور حذف نموده و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.ضمناٌ یادآور می شود آخرین گزارشمربوطه که گویای پایان کار پایان نامه می باشد بایستی مشمول تایید اساتید محترم راهنما و مشاور در خصوص دفاع از پایان نامه باشد.