فصلنامه دانشکده حقوق

دانشکده حقوق از سال 1385 موفق به اخذ مجوز از وزارت ارشاداسلامی گردید که تاکنون سه پیش شماره از آن به چاپ رسیده است . مدیر مسئول فصلنامه از ابتدا تا به حال آقای دکتر صادق سلیمی,  سردبیر آقای دکتر علی نجفی توانا . مدیر داخلی سرگار خانم دکتر بهشید ارفع نیا می باشند ( البته دکتر علی نجفی توانا به دلیل مشغله کاری استعفا نمودند .)

در حدود 8 نفر از اعضای هیات تحریریه که از اساتید برجسته

دانشگاههای معتبر کشور نیز هستند تشکیل گردیده .

پیش شماره اول سال 87-86 , پیش شماره دوم سال 88-87 و پیش شماره سوم سال 88-87 منتشر شده است که پس از انتشار این سه پیش شماره فصلنامه موفق به اخذ امتیاز درجه علمی گردید و فصلنامه اول نیز در دست اقدام می باشد.