نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٧/۱٤


 عنوان پایان نامه رویکرد افتراقی در ترافعی نشدن داردسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران
استاد راهنما دکتر باقر شاملو
استاد مشاور
دکتر هوشنگ شامبیاتی
استاد داور دکتر سید علی آزمایش-دکتر محمد یکرنگی-دکتر علی نجفی توانا- دکتر ناجی زواره
دانشجو خانم طبیه بیژنی میرزا
تاریخ دفاع    95/07/21   / پنج شنبه   /  ساعت 15:00
محل دفاع  اتاق دفاع