دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٦/٧

روز و تاریخ

ساعت

ورودی

مقطع

یکشنبه

21/06/95

30/08  تا 24

92تا62

کارشناسی – ارشد - دکترا

یکشنبه

21/06/95

30/11  تا 24

93

کارشناسی – ارشد - دکترا

یکشنبه

21/06/95

24تا15

94

کارشناسی – ارشد - دکترا

چهارشنبه

24/06/95

24تا8

94تا62

کارشناسی – ارشد - دکترا

پنجشنبه

25/06/95

24تا8

94تا62

کارشناسی – ارشد - دکترا

توجه : ساعت 13-12 ظهر هر روز برای رفع اشکال احتمالی در مرحله انتخاب واحد سایت ثبت نام بسته است

 

زمان بندی مهمان و متاخرین

شنبه

27/06/95

24تا8

94تا62

کارشناسی – ارشد -

دکترا

یکشنبه

28/06/95

24تا8

94تا62

کارشناسی – ارشد -

دکترا

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :