نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/۳/٢۸

انتخاب شایسته دانش آموختگان گرامی

آقایان حبیب کاشانی و عباس جدیدی

 را بعنوان اعضاء شواری شهر تهران تبریک عرض می نمایم

دکتر جلیل مالکی

رئیس دانشکده حقوق

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/۳/٢٦

 

ثبت نام از :  سه شنبه 04/04/92 لغایت  چهارشنبه 5/04/92  می باشد

شروع کلاس های درس از  شنبه مورخه 08/04/92  شروع و خاتمه آن مورخه 16/05/92

و شروع و خاتمه امتحانات از : یکشنبه 3/06/92  لغایت چهارشنبه 06/06/92 میباشد