نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۱٩

بدین وسیله به اطلاع می رساند که دانشگاه علوم قضایی در نظر دارد به منظور ارتقای

سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان رشته حقوق، آزمونی جامع در چهار گرایش

حقوق خصوصی ، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل برگزار

نماید.   

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/٥

 

دانشجویانی که درس بزهکاری اطفال ١  را اخذ نموده اند جهت اخذ درس بزهکاری

اطفال ٢  به گروه کارشناسی مراجعه نمایند. گرفتن درس بزهکاری اطفال ١ و٢ با هم

الزامی است.

                    

                                                                      دفتر گروه کارشناسی

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۳

دانشجویان میهمان با مجوز و آن تعداد از دانشجویان مجاز به تحصیل که به دلایلی موفق

ثبت نام در نیمسال دوم  ٩٠- ٨٩ نشده اند می توانند از تاریخ ٧/١٢/٨٩ لغایت ٩/١٢/٨٩

به مدت سه روز با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

http://stu.iauctb.ac.ir

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۳

 

رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت پیش نیاز

سریعا به حذف آن اقدام نموده و در غیر اینصورت گروه در هر زمان از تحصیل اقدام به

حذف آن دروس خواهد کرد.

                                                          گروه کارشناسی دانشکده حقوق